Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00

I Lillerød Hallerne, Banevang 7, 3450 Allerød (mødelokale bag kantinen)

Klubben vil gerne byde på middag kl. 18.00 inden selve generalforsamlingen.

Tilmelding til bespisningen skal ske på følgende doodle senest 3. februar: https://doodle.com/poll/4px6inyuw8uh7zbu

 

Dagsorden ifølge lovene:

1)   Valg af dirigent og referent

2)   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)   Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4)   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5)   Fastsættelse af kontingent

6)   Behandling af indkomne forslag

7)   Valg af formand – på valg i lige år

8)   Valg af kasserer  – på valg i ulige år

9)   Valg af sekretær – på valg i ulige år

10)        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg efter 2 år

11)        Valg af to suppleanter til bestyrelsen – på valg hvert 1 år

12)        Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg hvert år

13)        Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generelforsamlingen jf. dagsordenens punkt 6), skal være indgivet skriftligt til formanden (formand@alleok.dk) senest 24. januar 2019.

Hvis der er punkter der ønskes debatteret under punkt 13) må I meget gerne sende en mail til formand@alleok.dk

Kom og gør din indflydelse gældende! – vi glæder os til at se dig.

/Bestyrelsen

Comments are closed.