Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling afholdes

Torsdag d. 24. Februar 2022 kl. 19.00

Med spisning kl.18.00

Vi mødes i mødelokalet ved siden af Lillerød Hallens Cafeteria, Banevang 7, Allerød.

Klubben vil gerne byde på middag kl. 18.00 inden selve generalforsamlingen.

Tilmelding til bespisningen skal ske på følgende doodle senest 20. februar: doodle

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand – på valg i lige år (Charlotte Bergmann, ønsker genvalg)
 8. Valg af kasserer  – på valg i ulige år
 9. Valg af sekretær – på valg i ulige år
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg efter 2 år (Jesper Grooss og Henriette Bromann, ønsker genvalg)
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen – på valg hvert 1 år
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg hvert år
 13. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generelforsamlingen jf. dagsordenens punkt 6), skal være indgivet skriftligt til formanden (formand@alleok.dk) senest 10. februar 2022.

Hvis der er punkter der ønskes debatteret under punkt 13) må I meget gerne sende en mail til formand@alleok.dk

Kom og gør din indflydelse gældende! – vi glæder os til at se dig.

/Bestyrelsen

Comments are closed.